15 oktober 2015

Vermelding Zorglandgoed in de Gemeentegids 2015-2016: Hoe kan dat?

De Vereniging heeft de gemeente een brief gestuurd en gevraagd hoe het mogelijk is dat het Zorglandgoed wordt vermeld in de nieuwe Gemeentegids.

23 september 2015

Ingediende zienswijzen met betrekking tot het Zorglandgoed.

Naast de VODR hebben ook nog eens meer dan 70 dorpsgenoten een zienswijze ingediend en nog eens 70 dorpsgenoten middels een handtekening zich expliciet achter de zienswijze van de VODR geschaard. Net zo als in 2013 een groot aantal!

31 augustus 2015

We kijken met genoegen terug op de vijfde algemene ledenvergadering, waarbij bijna 60 leden aanwezig waren. We hebben gesproken over Linge’s Zorglandgoed, Het Huis te Rumpt, de veiligheid in ons dorp, het financieel jaarverslag en het bestuur.

5 maart 2015

We kijken met genoegen terug op de zitting van de Raad van State van 5 maart 2015. De uitspraak van 29 april 2015 staan vanaf nu op de website.

13 maart 2014

We kijken met genoegen terug op de algemene ledenvergadering van 13 maart 2014. De notulen van die vergadering staan vanaf nu op de website.

25 november 2013

We kijken met genoegen terug op de algemene ledenvergadering van 25 november 2013. De notulen van die vergadering staan vanaf nu op de website.

9 april 2013

We kijken met genoegen terug op de algemene ledenvergadering van 9 april 2013. De notulen van die vergadering staan vanaf nu op de website. Voor diegenen die niet aanwezig konden zijn is het nuttig even de notulen te lezen, dan 'bent u bij'. In het kort, er is unaniem besloten om op de ingeslagen weg door te gaan en te blijven proberen de gemeenteraad te laten inzien dat het zorglandgoed geen goede ontwikkeling is voor ons dorp en ook niet voor de zorg zelf. We zijn blij met de diverse leden die zich hebben aangemeld om de komende tijd actief mee te helpen bij onderzoek en allerlei hand en spandiensten. Tevens aangehecht een bericht over onze ledenvergadering dat is verstuurd naar Het Kontakt en het Nieuwsblad Geldermalsen.

20 augustus 2012

Op maandag 20 augustus 2012 heeft de vereniging gesproken met de twee nieuwe wethouders (Niko Wiendels – CDA – en Wim Hompe – PvdA) en de twee ons bekende ambtenaren de heer Schmidt en mevrouw Gerris in Albertine. Zij waren vooral benieuwd naar onze motivatie, argumenten etc. We hebben die ook volledig kunnen overbrengen en van tijd tot tijd hadden we een redelijke discussie met elkaar. De wethouders wilden vooral informatie inwinnen en hadden hun standpunt nog niet bepaald en spreken binnenkort ook met de initiatiefnemers.

21 juni 2012

Op donderdag 21 juni 2012 heeft de vereniging opnieuw een WOB verzoek verstuurd aan de gemeente en de provincie met betrekking tot het Zorglandgoed.

18 juni 2012

Op maandag 18 juni hebben we ’s morgens een gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van het Planbureau voor de Leefomgeving (www.pbl.nl) in Albertine. De PBL adviseert de overheid gevraagd en ongevraagd over de effecten van planologische ontwikkelingen en wat hen met name interesseert zijn plannen die meerdere beleidsterreinen behelzen (bijvoorbeeld Ruimtelijke Ordening en Zorg). Welnu het Zorglandgoed is er zo een, die kwamen zij op het spoor en daarmee ook onze vereniging. Een week eerder spraken zij met de initiatiefnemers (in aanwezigheid van de heer Schmidt – zij wilden Schmidt spreken maar die wilde alleen met hen spreken als de initiatiefnemers daar van te voren van op de hoogte waren gesteld… zie hier de nauwe verbondenheid tussen gemeente en de initiatiefnemers) en nu spraken ze ons om onze positie te begrijpen. We hebben die uitvoerig kunnen geven en toelichten. Voor hen beroepsmatig een uitermate boeiende materie. Zij adviseerde ons met de provincie te gaan praten omdat dat de aangewezen partij is om uitspraken te doen over het geen speelt.

8 juni 2012

Op vrijdag 8 juni hebben twee leden van het bestuur van de vereniging kennis gemaakt met onze nieuwe burgemeester, Miranda de Vries, in Albertine.

2 april 2012

Op 2 april heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. De vergadering was zeer succesvol. Een overgrote meerderheid (96%) van de aanwezige en gevolmachtigde leden gaf haar steun aan het te voeren beleid. De notulen van de algemene ledenvergadering.

27 maart 2012

De gemeenteraad van Geldermalsen heeft op 27 maart het voorliggende raadsvoorstel met 12 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen. Hierbij de notitie verstuurd aan B&W en alle gemeenteraadsleden voorafgaande aan de vergadering.

21 februari en 9 maart 2012

De gemeenteraad van Geldermalsen heeft op 21 februari en 9 maart de beeldvormende bijeenkomsten met betrekking tot het initiatief Zorglandschap Rumpt gehouden.